Co to jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to jeden z rodzajów spółki prawa handlowego. Czym się cechuje? Co to jest spółka komandytowa? 

Spółka komandytowa 

Jest ona zaliczana do kategorii spółek osobowych, do której zaliczyć można także spółkę partnerską, jawną i komandytowo- akcyjną. Zazwyczaj cechuje się trwałym składem osobowym, jak też brakiem wyodrębnionych organów, które prowadzą sprawy spółki. Spółka komandytowa to jednostka organizacyjna odznaczająca się tym, że nie posiada osobowości prawnej, natomiast Kodeks spółek handlowych przyznał jej podmiotowość prawną. Może zatem nabywać we własnym imieniu nieruchomości i inne prawa rzeczowe, pozywać, być pozywana, a także zaciągać zobowiązania.  

Cechy spółki komandytowej 

Główną cechą tej spółki osobowej jest fakt, że prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. W tym przypadku wspólnikami są komplementariuszami i komandytariuszami, co związane jest z odmiennym ukształtowaniem pozycji prawnej w tej spółce.  Aktywnym wspólnikiem jest komplementariusz, który ma za zadanie reprezentować spółkę, a także prowadzić jej sprawy. Odpowiada on całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Komandytariusz natomiast bierze dosyć pasywny udział w zarządzaniu spółką, posiadając ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania. Odpowiada jedynie do określonej kwoty za zobowiązania i jest wolny od odpowiedzialności w kwestii wniesionego wkładu.  

Podsumowując, spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Komandytariusze i komplementariusze stanowią skład spółki i każdy z nich ma inny zakres odpowiedzialności za zobowiązania i wykonuje inne zadania w spółce. Przepisy dotyczące tego rodzaju spółki określone są w Kodeksie spółek handlowych.  

teks napisany dzięki uprzejmości https://drukmajorczyk.pl